स्वचालित बेवेलिंग मशीन

हस्तचालित बेवेलिंग मशीन

डेबरिंग चेम्फरिंग मशीन